News

วันอาทิตย์ที่ 18 - อังคารที่ 20 กันยายน 2016

ตัวแทนคณะผู้นำจาก GCA โดย อ.นยพงษ์ คทาพรสิริวงศ์ และ อ.เดวิด เชน เยี่ยมเยียน พบปะคณะผู้นำ พี่น้ององค์กรคริสตจักรแห่งพระสิริ ณ คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก อ.ศักดิ์ชัย จินนารักษ์ ประธานองค์กรฯ และพี่น้องคริสตจักรแห่งพระสิริฯ ในโอกาสนี้ อ.นยพงษ์ ใช้เวลาร่วมสามัคคีธรรม นมัสการพระเจ้าและเป็นพระพรเทศนาหัวข้อ "เคลื่อนคนให้มีส่วนร่วมในภาระใจ " (Move people into the burden) และช่วงบ่ายวันเดียวกัน อ.นยพงษ์ ได้ใช้เวลาพบปะทีมงานพี่น้องกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและรู้จักนิมิต พันธกิจของพี่น้องคริสตจักรแห่งพระสิริ (Glory Way) สนับสนุนกันและกันในการรับใช้พระเจ้า และการมีส่วนร่วมในการรับใช้ตามพระมหาบัญชา กับพี่น้ององค์กรต่างๆ ในเครือข่ายพันธมิตรมหาบัญชา (GCA) และอ.นยพงษ์ ได้มีโอกาสหนุนใจ พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษากับทีมงานอนุชน กลุ่มสถาบัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการรับใช้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย